Wednesday, December 16, 2009

Silabus

Kod Kursus : CTU151
Nama Kursus : Pemikiran dan Tamadun Islam
Peringkat : Diploma
Unit Kredit : 02
JamTemu : 02
Bahagian : 02

Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti kursus ini pelajar dapat:
1. Menerangkan konsep Tamadun Islam dan sumbangannya kepada peradaban dunia.
2. Menjelaskan perkembangan dan pengaruh Islam di Alam Melayu.
3. Menghuraikan sistem kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan Islam dan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini.

Deskripsi Kursus
Kursus ini menjelaskan konsep Tamadun Islam dan sumbangannya kepada peradaban dunia. Kursus ini juga membincangkan Islam di Alam Melayu, sistem kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan Islam setemsnya cabaran yang dihadapi oleh dunia Islam hari ini.

Kandungan Silabus

1. Pengenalan llmu Ketamadunan
1.1 Terminologi Tamadun
1.2 Nilai-nilai uniyersal dalam tamadun
1.3 Interaksi antara tamadun

2. Sumbangan Tamadun Islam Kepada Peradaban Dunia
2.1 Perkembangan Tamadun Islam
2.2 Sumbangan Tamadun Islam kepada peradaban dunia.
2.3 Kecemerlangan Tamadun Islam di Andalus

3. Islam di Alam Melayu
3.1 Kedatangan dan Perkembangan Islam di Alam Melayu
3.2 Pengaruh Islam di Alam Melayu
3.3 Pusat Kecemerlangan Islam di Alam Melayu
3.4 Tamadun Melayu sebagai asas pembinaan Tamadun Malaysia

4. Sistem Kekeluargaan, Kemasyarakatan Dan Kenegaraan Islam
4.1 Sistem Kekeluargaan Islam
4.2 Sistem Kemasyarakatan Islam
4.3 Sistem Kenegaraan Islam

5. Dunia Islam dan Cabaran Kontemporari
5.1 Realiti dunia Islam kini
5.2 Perpaduan
5.3 Globalisasi
5.4 Strategi menghadapi cabaran

Penilaian
Penilaian Semester 40% = Ujian 15%, Kertaskerja 15%, Pembentangan 10%
Peperiksaan Akhir 60% = 40 soalan objektif (40 x ½ = 20%), 3 soalan esei (jawab 2 soalan sahaja) = 20 x 2 = 40%

Rujukan Utama
1. Hashim Hj. Musa. 2004. Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasf Barat. Kuala Lumpur: Penerbit Uniyersiti Malaya.
2. Ibn Khaldun. 1995. Muqaddimah (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa &Pustaka..
3. Mohd Taib Osman et al. 2004. Ensiklopedia Tamadun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Tambahan
1. Sardar, Ziauddln. 1979 . The.Future of Muslim Ciyilization. London: Groom Helm.
2. Nasr, Syed Hossin. 1968. Science and Ciyilization in Islam. Cambridge : Hayard Uniyersity Press.
3. Azam Hamzah. 1990. Islam dan Tamadun. Klang: Fontarz Enterprise.
4. Azam Hamzah. 1991. Sumbangan Islam Kepada Tamadun Dunia. Klang: Fontarz Enterprise.


Wassalam

No comments:

Post a Comment