Wednesday, December 16, 2009

4 - Kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan Islam

4.1 SISTEM KEKELUARGAAN ISLAM

INSTITUSI KEKELUARGAAN DALAM ISLAM

Pendahuluan
Kedatangan Islam telah membawa suatu perubahan besar dan amat berkesan dalam sejarah kehidupan manusia, sama ada dari segi pegangan, akhlak dan peraturan kehidupan. Islam telah menggariskan peraturan untuk manusia, bertujuan menjadi pedoman bagi membina masyarakat kemanusian yang baru, yang berbeza dengan masyarakat jahiliyah dan agama-agama lain. Sesungguhnya menerusi sistemnya Islam telah menghapuskan setiap unsur jahiliyah, sekali gus menyerui manusia kepada kehidupan yang lebih teratur.
Di antara dasar-dasar yang menjadi tapak tegaknya rnesyarakat Islam ialah sistem kekeluargaan. Kekeluargaan adalah asas dan sumber kekuatan masyarakat. Ini kerana masyarakat ini terdiri dari unit-unit keluarga. Menurut Dr. Abdul karin Zaidan keluarga umpama sel-sel yang membentuk tubuh. Jika keluarga baik, nescaya masyarakat pun akan menjadi baik, sebaliknya jika keluarga itu rosak maka masyarakat seluruhnya akan menjadi rosak. (Abdul karim, 1980:162}
Kekeluargaan menurut Kamus Dewan ialah yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam sesuatu keluarga, ianya berasaskan perhubungan keturunan atau disebabkan perkahwinan. Sesungguhnya yang dikatakan seisi keluarga adalah yang terdiri daripada suami isteri atau beserta anak-anak (Kamus Dewan, 1998: 620). Jelaslah bahawa pembinaan institusi keluarga mempunyai hubungkaitnya dengan perkahwinan. Memandangkan kepentingan inilah Islam telah mensyariatkan perkahwinan sebagai tilik mula membina keluarga.

Perkahwinan Dalam Sejarah Manusia
Agama-agama wahyu memperakui bahawa perkahwinan pertama di kalangan manusia telah berlaku antara Adam a.s dan Hawa. Perkahwinan ini berlaku dengan suatu cara perhubungan yang dibenarkan oleh Allah Taala kepada mereka berdua. Ini merupakan suatu sistem perkahwinan yang disyariatkan bagi membiakkan manusia untuk meneroka bumi Allah dan mendudukinya buat sementara waktu. Firman Allah dalam Surah AI-Baqarah ayat 36 yang bermaksud; " dan bagi kamu ada tcmpat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan"
Selain daripada AI-Quran dan Al Hadis, di dalam Old Testement dan New Testement, turut menceritakan kejadian Adam dan Hawa sebagai pasangan yang pertama. Di dalam Taurat atau dikenali dengan perjanjian lama di bahagian permulaan kitab Bible di dapati beberapa ayat, di antaranya yang bermaksud "Tuhan telah berkata tidak baik Adam berkeseorangan sahaja, maka aku akan jadikan seorang penolong sepertinya". (Abdul Kadir, 1983:114)
Berkenaan dengan perkahwinan di kalangan anak-anak Adam sendiri tidaklah dapat kita mengetahui bagaimanakah sistemnya yang sebenamya. Di dalam Tafsir lbn Kathir ada menyebutnya, apa yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir daripada Ibn Masfud dari beberapa orang sahabatyang lain, bahawa mereka berkata yang bermaksud;
"sesungguhnya tidak diperanakkan bagi Adam a.s anak lelaki melainkan diperanakkan besertanya anak perempuan, kemudian anak lelaki kandungan ini dikahwinkan dengan anak perempuan dan kandungan yang lain, dan anak peremuan bagi kandungan ini dikahwinkan dengan anak lelaki dan kandungan yang lain itu,"
Pada masa itu perkahwinan antara berlainan kandungan ini dijadikan sebagai perkahwinan berlainan keturunan, ini ialah kerana dharurat membenarkan. (Abd. Kadir, 1983; 114)
Bentuk Bentuk Perkahwinan Dalam Sejarah Manusia
Perkahwinan dalam sejarah manusia ada tiga bentuk utama, iaitu:
i) Poligami (Poligini), adalah perkahwinan lelaki dengan ramai wanita. Diamalkan oleh hampir semua bangsa di dunia ini. Mereka mengamalkan poligini tanpa had dan batas. Contonhya ada agama di negeri Cina yang membolehkan kahwin sampai 130 orang isteri. Pada syariat Yahudi, dibenarkan poIigam tanpa batas. Berbeza dengan Islam hanya membenarkan poligami yang tidak melebihi empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat.
ii) Poliandri ialah perkahwinan yang berlaku antara seoarang perempuan dengan beberapa orang lelaki. Perkahwinan bentuk ini sangat jarang berlaku berkecuali di Tibet, orang-orang bukit di India dan di Arab pada masa jahiliyah. Contohnya dalam masyarakat tradisi kaum Juansuwaris apabila saudara lelaki yang tua mengahwtni seorang wanita, maka wanita itu menjadi isteri untuk semua saudara-saudaranya. Amalan ini dirujuk kepada kitab Mahabhrata (Abdul GhaniAzmi, 1994; 18). l
iii) Monogami, perkahwinan yang berlaku antara seorang lelaki dan seorang perempuan sahaja, Perkahwinan bentuk ini merupakan perkara biasa pada semua bangsa dan agama. Agama Kristian memandang perkahwinan itu adalah satu ikatan antara seorang lelaki dan seoarang wanita untuk sepanjang zaman, maka oleh kerana itu penceraian tidak diiktiraf sama sekali. Seorang lelaki hanya dibenarkan berkahwin sekali sahaja seumur hidup.
Perkahwinan dalam syariat Yahudi, membolehkan berpoligami tanpa batas, manakala syariat Masehi iaitu pada setengah Mazhab tidak membolehkan poligami dan tidak boleh bercerai. Contohnya pada mazhab Khatolik- Jika diperhatikan sisem perkahwinan tidak dapat dinafikan bahawa sistem perkahwinan Islam adalah lebih teratur dan menepati fitrah manusia itu sendiri.
Setelah kedatangan Islam, peraturan-peraturan perkahwinan yang telah berlaku itu diperbaiktnya dengan dihapuskan mana-mana peraturan yang tidak bailk dikekalkan mana-mana yang baik, juga ditetapkan satu sistem baru yang lengkapdan sesuai bagi menjamin keselamatan dan kebahagian manusia. Firman Allah Taala dalam surah AI-Nisa ayat 3, yang bermaksud:
" Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan -perempuan (lain) dua, tiga atau empat. Kemudianjika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara fsteri-isteri kamu} maka (berkahwin dengan) seorang sahaja".
Islam sebagai satu agama fitrah, sesuai dengan tabiat semulajadi manusia, tidak bertentangan dengan kehendak-kehendak naluri mereka. Malah Islam sentiasa membuka peluang kepada mereka untuk mancapai nikmat-nikmat h'tiup dan keindahan manusia,
Manusia sering kali terlankur dengan godaan hawa nafsu untuk melakukan kejahatan, juga sering melakukan perbuatan-peibuatan yang melanggar batas-batas kesopanan dan dasar-dasar akhiak yang mulia, justeru itu Islam secara bgik berusaha untuk menutup pintu-pintu kerosakan dan keburukan demi kebahagiaan kepada seluruh umat manusia manusia Ini jelas bolh dilihat kepada falsafah perkahwinan di dalam Islam.
Falsafah perkahwinan dalam Islam
Allah Taala mencipta manusia dan telah melengkapkan padanya beberapa kecenderuhgan atau naluri. Allah telah menurunkan berbagai syariat dan hukum yang menepati semua keperluan tersebut Di antaranya perkahwinan supaya kecenderungan atau naluri kepada jenis yang berlawanan (opposite sex) dapat disalurkan pada jalan yang diredhai Allah.
Pengertian perkahwinan
Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam (H. Idris Ahmad, 1983; jil.2, 54)
Perkataan zawaj digunakan dalam AI-Quran berrnaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini berrnaksud perkahwinan. Allah Taala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Tidakkah krta melthat pada bumi, betapa banyak Allah jadikan benda yang beroasangan di atasnya. Firman Allah dalam Surah Yasin: 36 yang berrnaksud:
"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhnya oleh bumi dan dan din mereka, mahu pun dari apa yang mereka tidak ketahui"
Ayat-ayat ialah surah al-Zariyat 49, Surah Luqman; 10, Surah Qaaf, 7, Surah Al-Syu'ara 7. Malah AI-Quran memberitahu kepada kita bahawa kita juga akan mempunyai pasangan dalam syurga, Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 25 berrnaksud;
"dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya ".
Kedudukan perkahwinan dalam Islam
Sebagai memperjelaskan lagi bagaimana Islam sangat menggalakkan perkahwinan, di mana dalam setengah-setengah keadaan Allah mewajibkan seseorang itu berkahwin. Hukum perkahwinan dalam Islam adalah seperti berikut (md. Hashim Yahya, 1986; 17):
j) Wajib. kepada orang yang nafsunya sangat kuat sehingga boleh menjatuhkan kelembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. Dalam masalah ini boleh didahulukan perkahwinan dan naik haji kalau takut terjatuh ke jembah zina, tetapi kalau tidak ditakuti hendakfah didahulukan haji yang wajib.
ii) Sunat, kepada orang yang mampu, tetapi aman dirinya dari terjatuh ke dalam zina, ini adalah hukum asal perkahwinan,
HI) Harus, kepada orang yang tidak ada padanya galakan atau tegahan yang tersebut
iv) Makruh, kepada orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, tetapi sekadar yang tidak memberi kemudharatan kepada isteri, samada ia kaya dan tidak ada nafsu yang kuat
v) Haram, kepada orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan berkahwin serta akan teraniya isteri kalau ia berkahwin.
Hikmah-hikmah perkahwinan dalam Islam.
Perkahwinan dalam Islam mempunyai hikmat dan tujuannya yang tersendiri, di mana ianya bukan hanya bersifat biologis semat-mata, tetapi adalah lebih tinggi dan lebih mulia. Di antara tujuan atau hikmat perkahwinan menurut Syariat Islam ialah;
i) Untuk memperolehi ketenangan hidup
Pada hakikatnya Islam membentuk kaedah bagi mengatur fungsi kekeluargaan supaya pasangan suami isteri dapat memperolehi ketenangan, kasih sayang, ketenteraman dan seumpamanya. Sesungguhnya cinta yang sebenamya antara lelaki dan wanita hanya akan lahir dari perkahwinan. Firman Allah Taala dalam surah AI-Jumayat : 21 yang bermaksud:;
"Dan di antara tanda-tanda membuktika kekuasaahNya dan rahmatNya, bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum felaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamti bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang belas kasihan. Sesungguhnya yang demekian itu mengandungi keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang berfikir"
Di dalam tafsir Fi Zflal al-Quran yang dimaksudkan kasih sayang (mawaddah) dan kasihan belas (rahmah) ialah menjadikan hubungan suami isteri itu sebagai sumber ketenangan kepada jiwa, memberi kekuatan jasmani dan rohani, serta kemesraan hati nurani dan kenteteraman kepada kedua-duanya. Penjelasan al-Quran yang lemah lembut menggambarkan hubungan lelaki dan perempuan ini dengan gambaran yang amat menarik seolah-oleh gambaran itu diambil dari lubuk hati dan perasaan kedua-duanya (Sayyid Qutb, 2000:458)
Selain daripada itu perasaan keibubapaan juga boleh memberi ketenangan dan kebahgiaan manusia, seperti yang digambarkan oleh at-Quran Surah ai-Furqan ayat 74 yang bermaksud;
"Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenanghati (kami), dan jajdikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa".
jj) Memelihara kesucian din.
Manusia mempunyai naluri seks, naluri ini biasanya menjerumuskan manusia ke dalam maksiat yang merosakkan kehormatan diri. Keinginan seks ini hanya akan dapat dibendung melalut perkahwinan. Hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud; "Wahai gotongan pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu kahwin maka hendaklah ia kahwin kerana kahwin itu dapat menundukkan pandangan mata dan lebih mampu dapat mengekang nafsu dan barangslapa yang tidak mampu berkahwin, maka hendaktah ia berpuasa kerana puasa itu dapat mengekang hawa nafsu", (Hadis riwayat al-Bukhari, Abu Daud, al-Tamizi dan an-Nasai.)
iii) Melaksanakan salah satu tuntutan syan'at
Syariat Islam adalah syariat yang syumul, rasional dan selaras dengan tabiat manusia. la bertujuan untuk menjaga maslahat manusia di dunia dan di akhirat. Perkahwinan di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan tujuan manusia diciptakan iartu beribadat kepada Allah Taala. Konsep ibadat sangat luas, setiap usaha harian, malah setiap perkataan dan perbuatan yang baik temnasuklah hubungan suami isteri itu sendiri adalah ibadah bagi orang-orang yang berenan kepada Allah.
Pada zaman Nabi s.a.w terdapat sebahagian sahabat yang cenderung untuk hidup dengan cara kerahiban. Mereka ingin mengasingkan diri dari masyarakat untuk memdahkan beribadah dengan berpuasa di siang hari, qiyam pada malam hari di samping menjauhi wanita. Lantas Nabi mengumpulkan mereka dan memberi nasihat secara tegas dengan sabdanya yang bermaksud:
" Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian dan paling bertakwa kepada hfya, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku bangun dan tidur dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnnahku, maka dia bukanlah dari gobnganku" (Riwayat at-Bukhari)
iv) Menjaga keturunan
Perkahwinan merupakan sebaik-baik jalan untuk memelihara dan mengembangkan keturunan yang suci. Firman Allah dalam Surah al Nahl ayat 72 yang bermaksud;
"Dan Allah telah menjadikan bagi kamu isteri daripada diri (jenis) kamu sendiri dan ia menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu anak-anak dan cucu ".
Sesungguhnya keturunan yang baik adalah merupakan saham yang tidak akan putus pahalanya sehingga akhirat Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud;
Bila mati seorang anak Adam putuslah amalannya, melainkan tiga perkara, sedekah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang sentiasa nendoakannya. "
v) Sebagai media pendidikan
Islam begitu teliti dalam menyediakan persekitaran yang sihat bagi membesarkan anak-anak. Rumahtangga yang tegak dari perkahwinan yang bahagia merupakan media yang paling penting. Di rumah anak-anak diasuh dan dididik oleh pendidik yang paling mulia iartu ibu dan bapanya. Melahirkan anak lalu mengabikannya adalah suatu jenayah terhadap keluarga dan masyarakat. Kanak-kanak yang membesar tanpa didikan dari kedua ibu bapanya dan tidak diajar dengan cara hidup Islam, apabila besar nanti akan menimbulkan banyak masalah kepada masyarakat. Selain daripada itu bagaimanakah kita boleh mengharapkan anak-anak membesar dengan memiliki keperibadian yang mulia (bertaqwa) tanpa wujudnya kehidupan berkeluarga yang teratur seperti yang digariskan oleh Islam.
vi) Mengujudkan kerjasama dan tanggungjawab
Islam menekankan konsep tulennya keluarga dan peranan lelaki dan wanita, terutama peranan mereka terhadap anak-anak. Lelaki atau suami dipertanggungjawabkan dengan fungsi untuk memberi nafkah, perlindungan, menguruskan hal ehwal luar dan bertindak sebagai pemimpin dalam keluarga. Wanita atau isteri pula diamanahkan menjaga dan mengasuh anak, mengujudkan suasana kasihsayang dalam keluarganya. Dalam syariat Islam, isteri tidak dipaksa bekerja untuk mencari nafkah dan juga tidak dilarang bekerja selagi mana mereke dapat menjaga maruah, keadaan yang wajar (tidak menimbulkan fitnah) serta mendapat keizinan suamL
vii) Dapat menghubungkan silaturrahim.
Perkahwinan merupakan satu tali yang kukuh dan yang menghubungkan antara seorang lelaki dengan wanita dan sekaligus akan menyatukan keluarga suami dan keluarga isteri menjadi satu keluarga besar yang saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Kasih sayang yang lahir dari kedua-dua suami dan isteri itu akan lebih meluas sehingga meliputi keluarga masing-masing.
Dengan demikian akan timbul rasa kecintaan dan saling bantu membantu antara satu keluarga dengan yang lain. Hubungan silaturrahim bukan sahaja dapat dirasai oleh keluarga, malah masyarakat dan seluruh manusia amnya

Penolakan Konsep Rahbaniyyah (kependetaan)
Pengertian a!-rahbaniyah
Perkataan "rahbaniyah" ialah kerahiban atau kependetaan, atau kehidupan paderi (Kamus al-Munawwir, 1984: 576). lanya bermaksud tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung din dalam biara.
Sikap Islam berbeza, di mana Islam berpendiriari tidak ada perlepasan keinginan seksual secara bebas tanpa ada ikatan dan menentang hidup membujang dan kebiri. Justeru itu dalam Islam adanya konsep (AMDamdawi, 1984: 232)
Di dalam Isiam membujang tidak dianggap sebagai satu etika atau cara bagi mendekatkan diri kepada Allah seperti di lakukan dalam agama Kristian, Buddha dan sebagainya. Contohnya dalam agama Buddha ada menyebutkan

No comments:

Post a Comment